+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Innovation gennem netværk

Indhold
En tilstræbt »uakademisk« og letlæst bog, der taler direkte til læseren. Forfatterne er levnede væsener, der præsenterer egne erfaringer.

“Vis mig, hvem dit netværk er, og jeg skal sige dig, hvem du er”. Hovedbudskabet i den nye bog er, at der i det danske samfund er behov for ledelsesformer, som kan skabe innovation i netværk. Det skyldes, at vi er et nichesamfund, hvor fremtiden ligger i hænderne på organiserede netværk. Markedet – især oplevelsesøkonomien – kræver nye måder at organisere sig på, og medarbejdere er i stigende grad tiltrukket af at arbejde i netværksvirksomheder. For at muliggøre dette samfundsmæssige paradigmeskift kræves nye ledelsesformer, og på denne måde kobles innovation, netværk og ledelse sammen. Det er bogens hovedbudskab og bestemmer den måde, den er bygget op på.

Det store behov for innovation og brugen af netværk udspringer af den markante markedsudvikling i disse år. Oplevelsesmarkedet fortrænger massemarkedet, ydelserne bliver virtuelle og oplevelsesfyldte, og konkurrencefordelen stammer fra individualiserede oplevelser, viden, branding og nye, bredere kvalitetsmål. Kunden er »gæst« i virksomheden og er måske endda (gen)kendt frem for at være anonym, diffus og ukendt. Selv i overgangen mellem masse- og oplevelsesmarkedet ses immaterielle elementer som service, software, individuel tilpasning til kundebehov samt branding. Det er med dette som udgangspunkt, at forfatterne konkluderer: »Med et nyt markedsparadigme må der søges nye arbejdsformer og organisationsformer for nye markedsaktører for fremtidens danske erhvervsliv.«

Ikke kun produkter
Dette leder direkte frem til en anden af bogens hovedpointer, nemlig at innovation ikke kun er evnen til at udvikle flere og bedre produkter, men også dét at skabe nye og bedre produktions- og organisationsprocesser, arbejdsformer mv. Alle disse forskellige aspekter skal integreres, for kun herved kan teknologiske og kompetencemæssige virkemidler bidrage til styrket innovation. Forfatterne ser strategisk innovation som et kvantespring væk fra strategisk planlægning, idet fokus er på nye erkendelser frem for økonomiske nøgletal. Processen er iterativ frem for logisk-lineær, og strategien tager udgangspunkt i morgendagens situation og går baglæns derfra frem for omvendt. Derfor opstår alternative forretningsmodeller, der fokuseres på nye kunder frem for at skabe mere værdi for nuværende kunder, og der eksperimenteres og brydes regler frem for at følge regler og traditioner.

Kun delvist ansat
Forfatterne rejser spørgsmålet, om innovative netværk overhovedet vil have medarbejdere. Måske skal de kaldes deltagere, fordi de kun er delvist ansat i virksomheden, ofte arbejder hjemmefra og meget let kan være ansat i flere virksomheder på én gang.

Organisationen er virtuel, hovedkvarterer mister deres væsentlighed og berettigelse, og derfor kan man ikke operere med et medarbejderbegreb, der knytter sig til det samfundsparadigme, vi har forladt (nemlig industrisamfundet). Heri ligger der et paradoks, for på overfladen kan ophævelsen af traditionelle ansættelser godt ses som en forarmning og nedprioritering af medarbejderne.

Forfatterne slår imidlertid fast, at det forholder sig stik modsat. Vi skal nemlig »designe organisationer, der er udviklet til mennesker«, for det er mennesker, der skaber de innovative netværk, og det er mennesker, der ikke blot iscenesætter, men også selv er de oplevelser, som kunden får. Service, viden og oplevelser er eksempler på immaterielle og menneskebårne »produkter«. Hvis man derfor tilsidesætter hensynet til menneskene, saver man som virksomhed sin egen gren over, idet kunderne hurtigt registrerer, at kvaliteten forringes. (Den består nemlig i medarbejdernes kompetence og engagement over for virksomhed og kunder og kan derfor være meget flygtig).

Flere levende cases
Den store sløjfe i bogen bindes, når det udfoldes, hvorfor ledelse er så afgørende i innovative netværk, hvori denne ledelse består, og hvilke faldgruber der er. Bogen præsenterer en række levende cases, dvs. personer med hver deres ledelseskultur og -praksis, ligesom der gives eksempler på større procesforløb i virksomheder.

Det fremgår tydeligt, at forfatterne har tilstræbt at gøre bogen letlæst, vedkommende og personlig. Den taler direkte til læseren, og forfatterne er levende væsener, der præsenterer egne erfaringer og i et slutafsnit endda fortæller om deres barndom, bedrifter, fritidsinteresser mv. Bogen er i sin form bevidst gjort »uakademisk«, men læner sig dog op ad aktuel forskning og rummer litteraturhenvisninger »til fornøjelse for de akademisk mindede«, som det udtrykkes.

Egne impulser
Målgruppen er derfor de reflekterende ledere, som bogen selv handler om, og som ved læsningen kan hente impulser til eget arbejde. Den kontante, direkte og (i positiv forstand) lidt provokatoriske skrivestil gør, at man uvilkårligt tager stilling og finder sit eget ståsted.

Derfor er bogen anbefalelsesværdig for de ledere, som ser behovet for nytænkning, om end man som læser savner lidt mere præcise definitioner af nøglebegreberne, et egentligt konklusionskapitel og et stikordsregister i den forholdsvis dyre bog. Læs bogen før dit netværk – uanset om det er innovativt eller ej!